Check-in Date: Check-out Date:
ห้องอาหาร

ห้องอาหารมาริษา บริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น ทั้งอาหารไทยพื้นเมืองและอเมริกัน